banner.jpg

Voorwaarden van inschrijving

Artikel 1

Deze voorwaarden van inschrijving alsmede de ABU CAO voor Uitzendkrachten zijn van toepassing op de relatie tussen de aspirant-uitzendkracht en Spirit Support.


Artikel 2

De aspirant-uitzendkracht verklaart bij zijn/haar inschrijving en voor akkoord verklaring van deze voorwaarden dat de aan Spirit Support verstrekte persoonlijke gegevens en documenten, in het bijzonder met betrekking tot zijn/haar identiteit, zijn/haar arbeidsverleden, verblijfstitel, adres, arbeidsverleden, opleiding(en) en wensen, correct en volledig zijn. De aspirant-uitzendkracht dient Spirit Support steeds – ook ná de inschrijving – schriftelijk te informeren over wijzigingen in en/of aanvullingen op de persoonlijke gegevens, de opleiding(en), het arbeidsverleden en/of de wensen die bij de inschrijving zijn opgegeven.


Artikel 3

De aspirant-uitzendkracht verleent aan Spirit Support toestemming om de bovenvermelde persoonlijke gegevens, mondeling of schriftelijk, te verifiëren bij de vreemdelingendienst van de Regiopolitie, de Belastingdienst en/of uitvoering werknemersverzekering (UWV). Tevens geeft de aspirant-uitzendkracht aan deze diensten of instellingen, passend binnen bovengenoemde doelen, toestemming om gegevens uit hun bestanden aan Spirit Support te verstrekken. Verder geeft de aspirant-uitzendkracht nadrukkelijk toestemming aan Spirit Support om een kopie van de documenten betreffende identiteit en verblijfstitel aan (potentiële) opdrachtgevers te verstrekken. Eventuele belemmeringen vermeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) worden door deze toestemming opgeheven.


Artikel 4

De door aspirant-uitzendkracht verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De aspirant-uitzendkracht verleent hierbij voor zover nodig toestemming aan Spirit Support om deze gegevens te verwerken, binnen de organisatie van Spirit Support uit te wisselen en te verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers.


Artikel 5

De inschrijving verplicht de aspirant-uitzendkracht niet om een aanbod tot (uitzend)werk te aanvaarden. De inschrijving verplicht Spirit Support niet om (uitzend)werk aan de aspirant-uitzendkracht aan te bieden.


Artikel 6

De aspirant-uitzendkracht zal geheimhouding bewaren omtrent de informatie die hij/zij in het kader van de relatie met Spirit Support verkrijgt over vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige gegevens betreffende Spirit Support en/of de (potentiële) opdrachtgever(s) van Spirit Support. Het is de aspirant-uitzendkracht gedurende de relatie met Spirit Support en daarna verboden om deze gegevens op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken of hiervan zelf – direct of indirect – gebruik te maken.


Artikel 7

Vanaf het moment waarop de aspirant-uitzendkracht in contact wordt gebracht, hetzij telefonisch hetzij schriftelijk, met de (potentiële) opdrachtgever tot 12 maanden daarna, zal de aspirant- uitzendkracht, hetzij rechtstreek of via derden – zoals via een ander (uitzend)bureau - met de (potentiële) opdrachtgever geen zakelijke relatie, meer in het bijzonder een arbeidsovereenkomst, een opdrachtovereenkomst, danwel enige vorm van overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, diensten of advies aangaan met die (potentiële) opdrachtgever van Spirit Support, anders dan met schriftelijke toestemming van Spirit Support. Onder het in contact brengen bij de (potentiële) opdrachtgever wordt verstaan: Toesturen van het CV en/of gesprek bij de (potentiële) opdrachtgever. Bij overtreding van deze regel zal Spirit Support de geleden schade op de aspirant-uitzendkracht verhalen.Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de nieuwste vacatures en meer!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Spirit Support  |  Lingedijk 58 |  4002 XL Tiel |  0344 - 62 74 11  |  info@spiritsupport.nl